Grunn- og luftforurensning

Snarveier

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til miljøfaktorer overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres.
Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.
Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte.
Virksomheter skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern § 9

Virksomhetens plikter

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Når det er grunn til å anta at planlagte eller eksisterende virksomheter og eiendommer kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe, skal den ansvarlige for virksomheten utføre de beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Internkontroll

Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i kapittel 3 og kapittel 4 etterleves. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene i denne forskriften.

Miljøretta helseverns oppgaver

– Rådgivning i plansaker for å forebygge grunn- og luftforurensning
– Saksbehandling av klager på grunn- eller luftforurensning

Relaterte artikler

Loading...
All brenning av avfall er forbudt i tettbygde strøk Tettbygd strøk blir definert som husklynge med flere enn 7 bolig- og/eller hytteenheter der avstanden imellom ikke overstiger 100 meter. Bakgrunnen for at det ikke er lov med slik brenning i tettbygd strøk, er av hensyn til folk med astma- og luftveisplager. Astmatikere og allergikere kan få...

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen