Solarier

Snarveier

Regelverk

Regelverket har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer, samt sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

18 års grense og krav om betjening

Regjeringen innførte 18 års grense i solarier fra 1. juli 2012. Kravet om kompetent betjening trer i kraft fra 1. januar 2014. 

Lokalene

Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Melding av virksomheten

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved Miljøretta helsevern ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokaler eller ved større ominnredninger.
Last ned meldeskjema her

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Skjema er tilgjengelig på strålevernets hjemmesider: http://www.nrpa.no/

Internkontroll

For å sikre at forskriftene etterleves skal det drives internkontroll.
Denne bør inneholde beskrivelse av følgende rutiner for:

 • renhold og desinfeksjon
 • hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes (oppdaterte oversikter finnes på Strålevernets hjemmesider)
 • rutiner for å sjekke at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper. Sjekke at merking av sengene, oppslag om advarselstekst, verneregler og 18 års anbefalt aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og lett synlig.
 • sikre at de ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium med rør og lamper tent.
 • opplæring av nye ansatte slik at de er i stand til å informere om helserisiko, om vernereglene samt anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke.
 • påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt.
 • avvikshåndtering og internrevisjon.

For mer informasjon om solarier, UV-stråling generelt og helseskader finner du hos Statens strålevern.

Miljørettet helsevern gjør følgende

 • Mottar meldinger og holder oversikt over virksomhetene
 • Gir råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
 • Tilsyn
 • Behandler klager

Lovverk

Skjema

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen