Regelverk

Snarveier

Folkehelseloven

Den viktigste loven som styrer vår virksomhet er folkehelseloven og en rekke forskrifter knyttet til denne.
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Kapitteloversikt

Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 – 3)
Kapittel 2. Kommunens ansvar (§§ 4 – 7)
Kapittel 3. Miljørettet helsevern (§§ 8 – 19)
Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar (§§ 20 – 21)
Kapittel 5. Statlige myndigheters ansvar (§§ 22 – 25)
Kapittel 6. Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv. (§§ 26 – 35)

Lover

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Forskrift om hygieniske forhold ombord i fartøyer
Forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veiledere

Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Veileder i miljørettet helsevern
Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (3.utgave)
Helse i plan – En veileder til å ivareta helsehensyn i planer etter plan- og bygningsloven
Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen) T-2115/2005
Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg
Musikkanlegg og helse- veileder til arrangører og kommuner
Veiledere om skadedyrkontroll

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen