Radon i nybygg

Snarveier

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 200 Bq/m³.

Byggteknisk forskrift, § 13-5. Radon 

I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m³. 

Bygning med rom for varig opphold skal 
a) ha radonsperre mot grunnen, og 
b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m³. 

Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd. 

Direktoratet for byggkvalitets veileder om forskriften

Direktoratet for byggkvalitet er fagmyndighet for byggteknisk forskrift og gir veiledning på sine internettsider. Spørsmål om radonkravene må også rettes dit.

Direktoratet for byggkvalitets veileder finnes her: 
Veiledning til byggteknisk forskrift – om radon
Veiledning til byggteknisk forskrift – hele veilederen

Også tidligere gjeldende byggeregelverk inneholdt krav om radon. Gjeldende byggforskrift har bestemmelser om overgangsperiode mellom gammelt og nytt regelverk. Direktoratet for byggkvalitet kan gi mer informasjon om tidligere regelverk og overgangsordninger. 

Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler at pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon i bygget. 

Anbefaling for radium- og urankonsentrasjon i tilkjørte masser under og rundt bygninger for varig opphold: 

– Konsentrasjon av radium (Ra-226) i massene bør være så lav som mulig, og lavere enn 150 Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). 
– Dersom massene legges over bygningens radonsperre, er det særlig viktig at radium- og urankonsentrasjonen er lav.

Mer informasjon

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen