Radon i bolig

Snarveier

Tiltak mot radon i bolig

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Fem steg for å redusere radonnivået i boligen din:

1. Kontakt en radonrådgiver
2. Finn kilden til radonproblemet
3. Rett tiltak mot kilden
4. Mål radon på nytt
5. Vedlikehold

1. Kontakt en radonrådgiver

Strålevernet anbefaler å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak. Radonrådgiveren bør hjelpe deg med å:

 • Finne kilden til radonproblemet
 • Prosjektere varige tiltak, som i størst mulig grad retter seg mot kilden og slik hindrer radon i å trenge inn i bygningen
 • Sørge for at du har tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre bygningsmessige tiltak enten ved å engasjere en håndverker eller gjøre det selv, Alternativt kan radonrådgiveren bistå med utbedringsarbeidet ved behov.

Ta gjerne kontakt med flere rådgivningsfirmaer, spør om hva de kan tilby og sammenlign tilbud og priser. Du kan også etterspørre referanser på tidligere arbeid. En god radonrådgiver har erfaring innen alle typer radonreduserende tiltak og bør regelmessig oppdatere kompetansen sin, for eksempel gjennom kurs. Strålevernet har en oversikt over noen firmaer som driver med tiltak mot radon.

Liste over firma prosjekterer&utfører tiltak. Pr mars 2017

2. Finn kilden til radonproblemet

Det er i hovedsak tre kilder til radon i inneluft:

 • Byggegrunnen
 • Husholdningsvannet
 • Bygningsmaterialer og fyllmasser

Byggegrunnen
Byggegrunnen er den vanligste kilden til et radonproblem. Jordluft som inneholder radon, trenger inn i bygningen gjennom utettheter. Typiske utettheter er sprekker, ubehandlede porøse lettklinkerblokker og krypskjøter rundt rørgjennomføringer og mellom overgangen gulv vegg. Økt undertrykk i boligen, som vi ofte har om vinteren når vi varmer opp husene våre, øker innstrømningen av jordluft og radon.

Husholdningsvann
Husholdningsvann kan også være en kilde til radon dersom vannet kommer fra en brønn, og særlig borebrønner kan være utsatte. Helserisikoen fra radon i vann kommer ikke først og fremst fra å drikke vannet, men fra å puste inn radon som har kommet ut i lufta. Når vannet brukes for eksempel i dusj og oppvaskmaskin, luftes det radon ut fra vannet og dette øker radonkonsentrasjonen i inneluften.

Bygningsmaterialer og fyllmasser
Fyllmasser under bygninger bestående av bergarter med høyt innhold av uran og radium kan bidra vesentlig til radon i inneluft. Andre bygningsmaterialer er en mindre vanlig radonkilde i Norge. Materialer laget av stein, som for eksempel betong, kan gi fra seg radon dersom materialet er laget av bergarter med høyt innhold av uran og radium.

3. Rett tiltak mot kilden

Rett tiltak mot kilden Strålevernet anbefaler at tiltak for å redusere radonnivået i størst mulig grad er årsaksspesifikke. Det vil si at tiltak rettes mot kilden til radonproblemet og slik hindrer at radon trenger inn i bygget. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet.

Dersom byggegrunnen er kilden til radonproblemet bør man i størst mulig grad finne ut hvor radon kommer inn for at tiltakene skal bli mest mulig årsaksspesifikke. Det finnes tre hovedtyper av tiltak som reduserer radon i inneluft. Ofte benyttes det en kombinasjon av flere typer tiltak for å løse et radonproblem.

 • Trykkredusering/ventilering av grunnen
 • Tetting mot grunnen
 • Ventilasjon

Dersom husholdningsvannet er kilden til radonproblemet finnes det ulike løsninger tilgjengelig på markedet for å ta bort radon. Teknikker som brukes er lufting, filtrering eller lagring.

Tiltak mot radon bør:

 • Redusere radonnivå til så lavt som praktisk mulig
 • Være sikre slik at radon ikke utilsiktet lekker inn i bygget
 • Være varige og funksjonelle.Være enkle å kontrollere og vedlikeholde
 • Lage minst mulig støy og være minst mulig skjemmende.


4. Mål radon på nytt

Når tiltak for å redusere radonnivået er gjennomført, skal du alltid måle på nytt. Bare ved å måle radon kan du finne ut om tiltakene har hatt ønsket effekt. Dersom det ikke er tilfellet, bør du gjøre ytterligere tiltak.

5. Vedlikehold

Du bør regelmessig kontrollere at radontiltaket fungerer. Blant annet bør du sjekke om vifter og annet elektrisk utstyr fungerer, at rør som fører radonholdig jordluft er hele, og at tettetiltakene fortsatt er lekkasjefrie

Vurdere midlertidige tiltak
Hvis du har målt svært høye radonnivåer kan du vurdere å gjøre midlertidige tiltak frem til permanente tiltak kommer på plass. Midlertidige tiltak har som mål å prøve å redusere radoneksponeringen, men kan aldri erstatte permanente radontiltak. Jo høyere radonnivået er, jo større er behovet for å gjøre midlertidige tiltak.

Midlertidige tiltak kan være bruksendringer av rom, som å flytte for eksempel soverom til rom i boligen med lavere radonnivåer.

Andre typer midlertidige tiltak er økt ventilasjon/lufting ved å ha åpne ventiler og hyppigere vinduslufting, samt forsøke å tette åpenbare sprekker mot grunnen der jordluft og radon kommer inn. Effekten av slike midlertidige tiltak varierer mye, men kan påvises ved måling.

Les mer hos Statens strålevern.

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen