Dyrehold

Snarveier

Retningslinjer for dyrehold

Med dyrehold menes vanlige kjæledyr, husdyr og eller andre dyrearter som av ulike grunner blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet.

Det er viktig at antallet dyr ikke overstiger det som er forsvarlig, og som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.

Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy, forurensing eller annen helsemessig ulempe for omgivelsene.

Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted (bur/hus e.l.) må til enhver tid holdes rene. Skadedyr som f.eks. rotter, mus m.m. skal ikke forekomme.

For å bevare et godt naboforhold bør nærmeste naboer underrettes ved planer om anskaffelse av mer enn en hund/katt e.l. Underretningen kan være muntlig eller skriftlig og bør inkludere hvilke tiltak eier vil gjøre for å forebygge støy, lukt, skader og lignende.

Regelverk – klage på dyrehold

Ved klage om dyrehold vil Miljøretta helsevern behandle klagen etter folkehelseloven kapittel 3, samt forskrift om miljørettet helsevern. Det skal utøves skjønn i enhver klagesak, men disse retningslinjene vil være en del av grunnlaget for behandlingen. Klage på vedtak følger vanlige regler og Fylkesmannen er klageinstans.

Eierløse eller forvillede katter

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Se Mattilsynet sine sider om eierløse/forvillede katter. Vær oppmerksom på at dersom du begynner å mate en villkatt, og dette får et visst omfang, påtar du deg omsorgsansvaret etter dyrevelferdsloven.

Vi behandler ikke bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Dersom du oppdager at dyr ikke har det bra, må du varsle Mattilsynet. Vi behandler kun klager som medfører helse- eller forurensningsproblemer som ikke er helt uvesentlige. Du kan ikke klage dersom dyreholdet kun er til sjenanse, og vi behandler vanligvis ikke klager på vegne av andre. Vi behandler ikke brudd på ordensregler i borettslag, dette reguleres av burettslagslova.

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Rull til toppen