Dyrehold

Snarveier

Retningslinjer for dyrehold

Alle dyreeiere har ansvar for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensing for omgivelsene. Antallet dyr skal holdes på et nivå som eier kan håndtere slik at dyrene får forsvarlig stell og omsorg.

Dyreeier har ansvar for at dyrefor oppbevares og at foring skjer på en slik måte at det ikke etableres skadedyr.

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy etc. som for noen er til stor sjenanse og som oppleves som en forringelse av bomiljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet (duekleiv, kaninbur, fjærkrebur o.l. i hagen).

Regelverk – klage på dyrehold

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Kattehold

Det finnes ikke villkatter i Norge. Alle såkalte villkatter stammer fra et hjem og betegnelsen «eierløse katter» benyttes. Dersom man forer bestander av eierløse katter på sin eiendom, kan man bli ansett som eier av dyrene og dermed bli holdt ansvarlig for dem.

Ansvarsløst kattehold kan medføre at det etableres bestander av eierløse katter og i mange byer og tettsteder er populasjonen av eierløse katter stor. Dette kan medføre hygieniske ulemper som lukt og støy. 

Alle katteeiere bør sørge for å merke katten sin (øremerking, elektronisk merking). Katter bør steriliseres for å hindre at bestanden av eierløse katter vokser.

Mattilsynet har gitt ut en veileder om kattehold. Denne finner du på Mattilsynets hjemmeside. 

Godkjenning av heste-/ridesentre og liknende

Det er forbudt å drive dyrepensjonat og heste-/ridesentre uten tillatelse fra Mattilsynet.

Kontakt Mattilsynet for nærmere opplysninger.

Håndtering av gjødsel ved hestehold

Gjødsel fra hester kan lagres utendørs. Lagringen skal foregå på en slik måte at det ikke skaper luktproblemer, forurenser vannkilder eller medfører etablering av skadedyr. Det anbefales at foringen forgår i tett beholder. For ytterligere opplysninger kontakt landbrukskontoret i kommunen.

Hønsefugl, ender og gjess

Hold av hønsefugl, ender og gjess kan skape støy og luktproblemer. Hold av hane frarådes i tettbygd strøk. 

Relaterte artikler

Loading...
Ingen relaterte artikler

End of content

No more pages to load

Skroll til toppen