Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

Snarveier

Vannforsyning i Norge kommer fra mange forskjellige kilder, alt fra innlagt vann fra godt kontrollerte vannverk, til smelting av snø. Uansett kilde og tid på året kan det være lurt å følge noen forsiktighetsregler i forhold til drikkevann.

Blir man syk av å drikke vannet, er som regel årsaken at det er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr. Mus og andre smågnagere kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer. Dersom smågnagere faller i brønnen, kan smitte overføres til mennesker som drikker dette vannet.

Harepest (tularemi)

Harepest kan være forårsaket av smågnagere som har druknet i vann. Dersom det er meldt om harepest i ditt område, bør du koke vann dersom du henter det fra bekker og elver. I områder der det sist sommer var stor bestand av smågnagere, såkalt ”lemenår”, skal man være spesielt oppmerksom. Følg for øvrig med på meldinger fra de lokale helsemyndighetene.

Viktigst for forebygging av sykdommen er å unngå kontakt med syke eller døde gnagere, og å sørge for at gnagere ikke forurenser drikkevannskilder ved for eksempel å sjekke om det er døde dyr i brønnen, dekke brønnen til og tette alle eventuelle åpninger hvor smådyr kan trenge inn i brønnen.

Misfarget vann

Organiske materialer (humus), som følger med overflatevannet, vil kunne gi vannet en brun til brungul farge. Jern og mangan kan også felles ut som brune til svarte partikler og gi en misfarging av vannet. Dette er mest vanlig fra borede brønner i fjell. Det er ikke helsefarlig å drikke vann som er farget av humus, jern eller mangan.

Her er noen råd om drikkevann i spredt bebyggelse

En boret grunnvannsbrønn

vil få tilsig av vann fra sprekker i fjellet. Ligger brønnen i et område med lite aktivitet, kan man regne med at vannet er trygt. Dersom brønnen ligger i et landbruksområde eller i et område med mye hytter eller annen aktivitet, kan det være lurt å få analysert vannet for E.coli-bakterier og Intestinale enterokokker relativt snart etter at brønnen er etablert. Hvis man finner slike bakterier, tyder det på at vannet er forurenset av avføring og kan være smittefarlig.

En gravd brønn

bør beskyttes best mulig mot at overflatevann renner direkte ned i brønnen. Før man drikker vannet, kan det være lurt å inspisere brønnen med tanke på eventuelle smågnagere som kan ligge døde i vannet. Dersom dette er tilfelle, bør vannet fosskokes før det drikkes. Dersom vannet har skiftet farge fra det normale eller blitt grumsete, er det tegn på at overflatevann kan ha rent ned i brønnen. Slike episoder kan oppstå i forbindelse med snøsmelting eller i forbindelse med sterk nedbør. Overflatevannet kan være forurenset av avføring. I slike situasjoner bør derfor vannet også fosskokes.

Vann fra smeltet snø

kan for mange være et alternativ når annen vannkilde ikke er tilgjengelig vinterstid. Snø som ser hvit og fin ut vil høyst sannsynlig kunne drikkes uten å måtte kokes. Dersom man skulle være i tvil, vil man være helt trygg ved å koke vannet. Snø som smelter på hyttetaket vil tilsvarende kunne benyttes. Dersom taket består av trykkimpregnert materiale eller eternittplater, skal det ikke drikkes eller benyttes i matlaging.

Les mer:

Skroll til toppen