Campingplasser

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern. Her heter det at virksomheten skal planlegges bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella via aerosol. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte.

Det kan også være lekeplasser og andre innretninger på en campingplass som kan innebære ulykkesrisiko.

Lovverk
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 a, Krav om å hindre spredning av legionella via aerosoler.

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3, Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer, § 10 helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer: Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Direktoratet for sikkerhet og beredskap fører tilsyn etter denne forskriften.

Meldeplikt
Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer, skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for besøkende. Last ned meldeskjema her.

Internkontroll
Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av regelverket. Internkontrollssystemet bør inneholde bl.a:

• Oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder virksomheten
• Rutiner for rengjøring og desinfeksjon av dusjanlegg
• Renholdsplan
• Avfallshåndtering
• Rutiner for sikkerhet og beredskap
• System for avvikshåndtering

Miljørettet helseverns oppgaver
• Motta og behandle meldinger om campingplasser
• Behandle evt klagesaker
• Tilsyn
• Gi råd og veiledning

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune