Friluftsbad - vannkvalitet

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

Miljøretta helsevern tar, i samarbeid med kommunene i Hallingdal, prøver av badevannskvaliteten ved de mest brukte badeplassene. Resultatene vil bli publisert på vår egen nettside, samt at på komunnenes egne nettsider.

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse. Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier, en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt. Det vil da bli tatt oppfølgingsprøver. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.
 
Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Smittespredning gjennom badevann.

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper

  • Godt egnet badevann: Mindre enn 100 TKB/100 ml
  • Mindre egnet badevann: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml
  • Ikke egnet badevann: Over 1000 TKB/100 ml


Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt.
For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Linker til Folkehelseinstituttets nettsider om badevann
Badevann og risiko for smittsom sykdom
Badevann - forurensning og regler
Cyanobakterier (blågrønnalger)
Informasjonsbrosjyre om blågrønnalger

 
      


      Bilderesultat for etnedal kommune 

       Etnedal kommune